نید فایل موبایل

فایل دامپ Samsung J700H با این فایل مشکل خاموشی را به راحتی میتوانید حل کنید

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت محصول : 300,000 ریال

300,000 ریال – خرید

فایل دامپ Samsung Galaxy J7 SM-J700H Dual SIM

 

 

فایل دامپ Samsung Galaxy J7 SM-J700H Dual SIM

فایل دامپ Samsung J700H

صد در صد تست شده

حل مشکل فلش نشدن و خاموشی

فایل دامپ Samsung J700H

فایل دامپ Samsung J700H

فایل دامپ Samsung Galaxy J7 SM-J700H Dual SIM

SJS00A_BB4359D0_20170619_121720.extcsd

EMMC_ROM1_SJS00A_3141753296_00000000_20000000

EMMC_ROM2_SJS00A_3141753296_00000000_00100000

EMMC_ROM3_SJS00A_3141753296_00000000_00100000

EMMC CID : 150100534A5330304103BB4359D0C0EE
EMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFE78A404056
EMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100
EMMC Date: 12/2013  Rev.0x3
EMMC NAME: SJS00A , S/N: 3141753296
EMMC NAME (HEX): 534A5330304100 
EMMC ROM1 (Main User Data)   Capacity: 3728 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 1024 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 1024 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
  Extended CSD rev 1.5 (MMC 4.41)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x00] No boot partition configured.
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit  , Partition config [179]: 0x00.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03
 Device support partitioning feature
 Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
———————————————
Backup saved: SJS00A_3141753296_20170619_1216.extcsd
Searching for partition tables…
Detected GPT over MBR…
Warning: Header Size = 512 (expected 92)
Medium UUID: 52444E41-494F-2044-4D4D-43204449534B
Warning: Entries Count = 128
MMCBLK0P0 (BOTA0) Range:    [0X400000,0X7FFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P1 (BOTA1) Range:    [0X800000,0XBFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P2 (EFS) Range:    [0XC00000,0X1FFFE00] ,Len: 1400000
MMCBLK0P3 (CPEFS) Range:    [0X2000000,0X27FFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P4 (M9KEFS1) Range:    [0X2800000,0X2BFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P5 (M9KEFS2) Range:    [0X2C00000,0X2FFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P6 (M9KEFS3) Range:    [0X3000000,0X33FFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P7 (CARRIER) Range:    [0X3400000,0X34FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P8 (PARAM) Range:    [0X3500000,0X3CFFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P9 (BOOT) Range:    [0X3D00000,0X5CFFE00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P10 (RECOVERY) Range:    [0X5D00000,0X82FFE00] ,Len: 2600000
MMCBLK0P11 (OTA) Range:    [0X8300000,0X8AFFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P12 (CDMA-RADIO) Range:    [0X8B00000,0X8EFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P13 (RADIO) Range:    [0X8F00000,0XE6FFE00] ,Len: 5800000
MMCBLK0P14 (TOMBSTONES) Range:    [0XE700000,0XE7FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P15 (DNT) Range:    [0XE800000,0XE8FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P16 (PERSISTENT) Range:    [0XE900000,0XE97FE00] ,Len: 80000
MMCBLK0P17 (PERSDATA) Range:    [0XE980000,0XF57FE00] ,Len: C00000
MMCBLK0P18 (RESERVED2) Range:    [0XF580000,0XF7FFE00] ,Len: 280000
MMCBLK0P19 (SYSTEM) Range:    [0XF800000,0X92FFFE00] ,Len: 83800000
MMCBLK0P20 (CACHE) Range:    [0X93000000,0X9F7FFE00] ,Len: C800000
MMCBLK0P21 (HIDDEN) Range:    [0X9F800000,0XA1FFFE00] ,Len: 2800000
MMCBLK0P22 (USERDATA) Range:    [0XA2000000,0X3AAFFFE00] ,Len: 309000000
Done…Presets has been updated…

 اموزش رایت این فایل از طریق باکس به زودی در سایت نید فایل موبایل قرار خواهد گرفت 

 

EMMC CID : 150100534A5330304103BB4359D0C0EE
EMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFE78A404056
EMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100
EMMC Date: 12/2013  Rev.0x3
EMMC NAME: SJS00A , S/N: 3141753296
EMMC NAME (HEX): 534A5330304100 
EMMC ROM1 (Main User Data)   Capacity: 3728 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 1024 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 1024 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
  Extended CSD rev 1.5 (MMC 4.41)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x00] No boot partition configured.
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit  , Partition config [179]: 0x00.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03
 Device support partitioning feature
 Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
———————————————
Backup saved: SJS00A_3141753296_20170619_1216.extcsd
Searching for partition tables…
Detected GPT over MBR…
Warning: Header Size = 512 (expected 92)
Medium UUID: 52444E41-494F-2044-4D4D-43204449534B
Warning: Entries Count = 128
MMCBLK0P0 (BOTA0) Range:    [0X400000,0X7FFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P1 (BOTA1) Range:    [0X800000,0XBFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P2 (EFS) Range:    [0XC00000,0X1FFFE00] ,Len: 1400000
MMCBLK0P3 (CPEFS) Range:    [0X2000000,0X27FFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P4 (M9KEFS1) Range:    [0X2800000,0X2BFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P5 (M9KEFS2) Range:    [0X2C00000,0X2FFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P6 (M9KEFS3) Range:    [0X3000000,0X33FFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P7 (CARRIER) Range:    [0X3400000,0X34FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P8 (PARAM) Range:    [0X3500000,0X3CFFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P9 (BOOT) Range:    [0X3D00000,0X5CFFE00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P10 (RECOVERY) Range:    [0X5D00000,0X82FFE00] ,Len: 2600000
MMCBLK0P11 (OTA) Range:    [0X8300000,0X8AFFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P12 (CDMA-RADIO) Range:    [0X8B00000,0X8EFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P13 (RADIO) Range:    [0X8F00000,0XE6FFE00] ,Len: 5800000
MMCBLK0P14 (TOMBSTONES) Range:    [0XE700000,0XE7FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P15 (DNT) Range:    [0XE800000,0XE8FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P16 (PERSISTENT) Range:    [0XE900000,0XE97FE00] ,Len: 80000
MMCBLK0P17 (PERSDATA) Range:    [0XE980000,0XF57FE00] ,Len: C00000
MMCBLK0P18 (RESERVED2) Range:    [0XF580000,0XF7FFE00] ,Len: 280000
MMCBLK0P19 (SYSTEM) Range:    [0XF800000,0X92FFFE00] ,Len: 83800000
MMCBLK0P20 (CACHE) Range:    [0X93000000,0X9F7FFE00] ,Len: C800000
MMCBLK0P21 (HIDDEN) Range:    [0X9F800000,0XA1FFFE00] ,Len: 2800000
MMCBLK0P22 (USERDATA) Range:    [0XA2000000,0X3AAFFFE00] ,Len: 309000000
Done…Presets has been updated…

بازدید : 454 views بار دسته بندی : تاريخ : ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :

CLOSE
CLOSE
درخواست هایSQL :202. زمان تولید:0٫570 ثانیه. مصرف حافظه:49.22 mb